Dinlerde Mabed ve İbadet 


Prof. Dr. Ahmet Güç

Düşünce Kitabevi Yayınları,
İstanbul, 2011.
Ebatlar: 13,5 x 21 cm,
İthal kağıt, 301 s.
ISBN:
978-975-6434-32-1

İncelemekte olduğunuz kitap, bir giriş ve beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, geçmişte ve günümüzde mensubu bulunan ve Yahudilik, Hı­ristiyanlık ve İslâm'ın dışındaki dinlerde mabed ve ibadet anlayışı ele alındı. İkinci bölümde Yahudilik, üçüncü bölümde Hıristiyanlık, dördüncü bölümde de İslâm'da mabed ve ibadet anlayışına yer verildi. Beşinci bö­lümde, dinlerde mabed ve ibadet anlayışının kısa bir karşılaş­tırması yapıldı.

Konu incelenirken her dinin mabed ve mabede bağlı olarak ya­pılan ibadet anlayışı kendi mantığı içerisinde ele alındı. Mabed ve ibadetin ortaya çıkış ve gelişmesi, tarihi seyir içerisinde ve olabil­diğince objektif bir yaklaşımla incelemeye çalışıldı. Konu ile ilgili bilgileri mümkün olduğu kadar her dinin kendi kaynaklarından ve dinler tarihinin ana kaynaklarından derlemeye gayret gösterildi.

Din olgusunun en temel kavramları arasında yer alan “mabet” ve “ibadet” konusuna ilgi duyan tüm okuyucuların ilgi ile okuyacakları bir eser..

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

GİRİŞ

A. Mabedin Tanımı

B. Mabed Kelimesinin Etimolojisi

C. Kutsal Yer-Mabed İlişkisi

D. Mabedin Genel Özellikleri

E. Mabedin Fonksiyonları

BİRİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ DİNLERDE MABED VE İBADET

A. GEÇMİŞ DİNLERDE MABED VE İBADET

1. Mezopotamya Dinlerinde Mabed ve İbadet

a. Sümerlerde Mabed ve İbadet

b. Bâbil ve Asurlularda Mabed ve İbadet

2. Zerdüştîlikte Mabed ve İbadet

3. Eski Mısır'da Mabed ve İbadet

4. Eski Yunan'da Mabed ve İbadet

5. Eski Roma'da Mabed ve İbadet

B. GÜNÜMÜZ DİNLERİNDE MABED VE İBADET

l. Hinduizm'de Mabed ve İbadet

2. Budizm'de Mabed ve İbadet

3. Caynizm'de Mabed ve İbadet

4. Sihizm'de Mabed ve İbadet

5. Taoizm'de Mabed ve İbadet

6. Konfüçyüsçülük'te Mabed ve İbadet

7. Şintoizm'de Mabed ve İbadet

 İKİNCİ BÖLÜM

YAHUDİLİKTE MABED VE İBADET

 A. MABED ÖNCESİ DÖNEM

1. Yahudi Atalarının İbadet Yerleri

2. Hz. Musa Döneminde Mabed ve İbadet

3. Süleyman Mabedi'nin Yapımından Önce İsrail  Topraklarındaki İbadet Yerleri

B. MABED DÖNEMİ (BET HA-MİKDAŞ)

1. Mabedin Yerinin Tespiti

2. İnşası

3. Bölümleri

4. Ulusal Mabed Haline Getirilişi

5. Mabed-İbadet İlişkisi

6. Mabedin Toplum Hayatındaki Yeri

7. Mabedin Yıkılışı ve Safhaları

8. Yıkılış Sonrası Durum

C. MABED SONRASI DÖNEM: SİNAGOG

l. Tanımı

2. Dinî Kurum Olarak Ortaya Çıkışı

3. Bölümleri

4. Sinagog-Ibadet İlişkisi ve Sinagogda Yapılan İbadetler

a. Sinagog-İbadet İlişkisi

b. Sinagogta Yapılan İbadetler

5. Toplum Hayatındaki Yeri

a. Dua ve ibadet Yeri Olması

b. Tevrat'ın Okunup İncelendiği Yer Olması

c. Cemaatin Buluşma Yeri Olması

d. Diğer Kullanım Alanları

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HIRİSTİYANLIK'TA MABED VE İBADET

 A. KİLİSE

l. Tanımı

2. Ortaya Çıkışı

a. Hz. İsa ve Kilise

b. Hz. İsa'dan Sonra Kilise

c. Konstantin ve Kilise

B. KİLİSE'DE YAPILAN İBADET VE ÂYİNLER

l. İbadetler

a. Ortodoks Kiliselerinde Yapılan İbadetler

b. Katolik Kiliselerinde Yapılan İbadetler

c. Protestan Kiliselerinde Yapılan İbadetler

1) Luteran Kiliselerde İbadet

2) Anglikan Kilisesinde İbadet

3) Reforme, Presbiteryan ve Nonkonformist

Kiliselerde İbadet

2. Ayinler (Sakramentler)

a. Vaftiz

b. Konfirmasyon

c. Evharistiya

d. Günah İtirafı

e. Son Yağlama

f. Rahip Takdisi

g. Nikah

C. KİLİSENİN TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İSLÂM'DA MABED VE İBADET

A. MESCİD

l. Tanımı

2. İslâm'da İbadet Yeri Karşılığında Kullanılan

Diğer Kelimeler

a. Cami

b. Musalla, Namazgah

B. MEKKE DÖNEMİNDE MESCİD

l. Kâbe

a. İnşası

b. Toplum Hayatındaki Yeri

2. Diğer İbadet Yerleri: Tağutlar

C. MEDİNE DÖNEMİNDE MESCİD

l. Kuba Mescidi

2. Mescid- i Nebi

3. Diğer Mescidler

D. MESCİD-İBADET İLİŞKİSİ VE MESCİDDE YAPILAN  İBADETLER

l. Mescid-İbadet İlişkisi

2. Mescidde Yapılan İbadetler

E. MESCİDİN TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ

l. İbadet Yeri Olması

2. Eğitim-Öğretim Yeri Olması

3. Diplomatik Münasebetlerin Sürdürüldüğü Yer Olması

4. Hukuki Meselelerin Çözüme Kavuşturulduğu

Yer Olması

5. Sosyal Bütünlüğün Sağlandığı Yer Olması

6. Edebi Yarışmaların Yapıldığı Yer Olması

7. Misafirhane Olması

8. Hastane Olması

9. Hapishane Olması

10. Diğer Kullanım Alanları

F. HZ. MUHAMMED'DEN SONRA MESCİD

BEŞİNCİ BÖLÜM

KARŞILAŞTIRMA

 A. GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE MENSUBU BULUNAN

DİNLERİN MABED VE İBADET YÖNÜNDEN  KARŞILAŞTIRILMASI

B. YAHUDİLİK, HIRİSTİYANLIK VE İSLAM'DA MABED VE İBADETİN KARŞILAŞTIRILMASI

SONUÇ

KAYNAKLAR

DİZİN